Algemene voorwaarden

www.groteplantenbak.com

Email: info@groteplantenbak.com
Vestigingsadres: Daendelsweg 4b 7315AJ Apeldoorn (Nederland)
Kamer van Koophandel: 70734011 
Bankrekening: NL23RABO0108429830 
Btw nummer: NL858438665B01

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verkoper: www.groteplantenbak.com
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.groteplantenbak.com  opdracht heeft gegeven om producten te leveren. 
Product: al hetgeen op www.groteplantenbak.com wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. 
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 


2. Toepassing 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing. 
2.2 Alle gebruikers van www.groteplantenbak.com (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.groteplantenbak.com verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. 
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is. 
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan. 

3. Informatie 
3.1 De informatie op www.groteplantenbak.com is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.groteplantenbak.com is hiervoor nimmer aansprakelijk. 
3.2 Beeldmateriaal. Op www.groteplantenbak.com wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.groteplantenbak.com wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid. 
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties. 

4. Offertes en overeenkomsten 
4.1 Alle aanbiedingen op www.groteplantenbak.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden. 
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten. 
4.3 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en de www.groteplantenbak.com de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. Indien op verzoek van de klant door www.groteplantenbak.com een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd. Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor: - producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 85% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden. Maatwerk kan niet geannuleerd worden. 
4.4 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen. 

5. Prijzen en verzendkosten 
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.groteplantenbak.com luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag. 
5.2 De verzendkosten binnen Nederland & Belgie bedragen € 14,95 inclusief btw bij bestedingen onder € 500.-. Boven dit bedrag wordt uw bestelling zonder meerkosten afgeleverd op de genoemde afleverlocatie. Uitzonderingen op deze regel betreft producten vervaardigd uit steigerhout en Douglas evenals transporten naar de Waddeneilanden (prijs op aanvraag).
5.3 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. 

6. Bestellen en betalen 
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit diverse betalingsmogelijkheden waaronder iDEAL, PayPal, Creditcard, Mistercash of vooraf overmaken per bank. 
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 7 dagen over te maken op rekeningnummer Rabobank NL23 RABO 01084.29.830 t.n.v. www.groteplantenbak.com. Als na 7 dagen na bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email. 

7. Levering 
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding. Wij geven een zo nauwkeurig mogelijk verwachting van de leverweek aan op basis van capaciteit en ervaring met
soortgelijke producten en doen ons uiterste best om te voldoen aan de verwachte leverweek. Echter kunnen er met dit soort maatwerk producten ook vertragingen in de productie ontstaan.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners). 
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten.
7.4 Indien u een verkeerd afleveradres opgeeft, moeten wij hiervoor een toeslag rekenen.
7.5 Er kunnen onvoorziene omstandigheden optreden waardoor een levering mogelijk vertraagt. Gevolgkosten hiervan kunnen niet gedeclareerd worden.
7.6 Het adres moet bereikbaar zijn met een grote trailer van 13.6 meter. Bij een tevergeefs levering, herlevering of retour berekenen wij de werkelijke transportkosten.
7.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper. 
7.8 Bij levering van producten groter dan 2,3 meter dient u zelf te zorgen voor een losmogelijkheid. Dat wil zeggen een hijskraan, heftruck, of extra mensen. Onze vervoerder heeft geen beschikking over een kooiaap of kraan.
7.9 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum. De af te leveren producten zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de klant. Indien en voor zover groteplantenbak.com zorg draagt voor het transport van de producten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in dit artikel. De wijze van vervoer wordt door verkoper bepaald. De klant is verplicht de producten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. 4. Indien verkoper, al dan niet in opdracht van de klant, het transport van de goederen regelt, is verkoper vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.  
7.10 Vanaf het moment dat de producten voor rekening en risico van de klant zijn, draagt de klant zorg voor afdoende verzekering van de producten tegen alle mogelijke risico’s, zoals - maar niet beperkt tot - verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
7.11 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de klant wordt uitgesteld, de klant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of de producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de producten desondanks op de klant over met ingang van het moment dat deze producten in de administratie en/of de opslagruimte van verkoper als ‘producten van de klant’ zijn geïdentificeerd. www.groteplantenbak.com is vanaf dat moment gerechtigd om de producten aan de klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de klant.
7.12 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden. 
7.13 De klant dient bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit,
juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de klant
daarop geen beroep meer doen indien hij groteplantenbak.com daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij
onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis
heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de klant, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan groteplantenbak.com m.b.t.
onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. 
7.14 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de klant. Geringe of
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, aanlevering, afmetingen, constructie, uitstraling, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame.
Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afwijkingen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
7.15 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van groteplantenbak.com. De kosten en risico’s
verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
7.16 Zijn geleverde producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal groteplantenbak.com het
gebrekkige product hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van groteplantenbak.com. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade inzake gebrekkige producten. 

8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper. 
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren. 

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen danwel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper. De kosten voor retourname zijn voor rekening van koper. Na correcte ontvangst wordt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op de gebruikte bankrekening. Het overgrote assortiment van www.groteplantenbak.com wordt speciaal voor koper geproduceerd. Maatwerk producten in aluminium, polyester, cortenstaal en hardhout evenals alle terracotta producten kunnen nimmer worden omgeruilld/geretourneerd. Om zeker te weten of een produkt achteraf te ruilen is, dient klant hier vooraf naar te infomeren. Onder maatwerk worden producten verstaan die niet uit voorraad leverbaar zijn en bovendien speciaal voor een klant in een afwijkende uitvoering (zonder bodem, aangepaste hoogte, specifieke kleur,
aangebrachte wielen, etc.) zijn gemaakt. 
9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@groteplantenbak.com 
Na correcte ontvangst wordt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op de gebruikte bankrekening.
9.3 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor koper besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. 

10 Garantie
10.1 Op de door www.groteplantenbak.com geleverde producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel 5 jaar.
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn
als de tussen de klant en www.groteplantenbak.com overeengekomen garantietermijn.
10.2 De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van www.groteplantenbak.com en/of de
fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde
garantievoorwaarden.
10.3 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens
de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot
vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
10.4 De klant verplicht zich kennis te hebben genomen van de artikelomschrijving en Algemene Voorwaarden voordat deze een bestelling plaatst.
10.5 De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage,
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van www.groteplantenbak.com, de klant of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

10. Uw persoonsgegevens / privacy 
10.1 Verkoper draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Verkoper gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen. 
10.2 Voor statistische doeleinden houdt www.groteplantenbak.com de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers. 

11. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland 
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


13. Communicatie 
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper. 


14. Contact 
www.groteplantenbak.com maakt deel uit van De Olijfgaard B.V en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70734011

Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via email: info@groteplantenbak.com of schriftelijk via: 

www.groteplantenbak.com
Afdeling klantenservice 
Daendelsweg 4b
7315AJ Apeldoorn (Nederland)

15. Copyright 

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.groteplantenbak.com rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.groteplantenbak.com. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.groteplantenbak.com wordt geschonden dan zal hierop actie worden ondernomen. 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: www.groteplantenbak.com
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.groteplantenbak.com opdracht heeft gegeven om producten te leveren.
Product: al hetgeen op www.groteplantenbak.com wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van www.groteplantenbak.com (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.groteplantenbak.com verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

3. Informatie
3.1 De informatie op www.groteplantenbak.com is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.groteplantenbak.com is hiervoor nimmer aansprakelijk.
3.2 Beeldmateriaal. Op www.groteplantenbak.com wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.groteplantenbak.com wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op www.groteplantenbak.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en de www.groteplantenbak.com de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. Indien op verzoek van de klant door www.groteplantenbak.com een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd. Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor: - producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 85% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden. Maatwerk kan niet geannuleerd worden.
4.4 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.groteplantenbak.com luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag.
5.2 De verzendkosten binnen Nederland & Belgie bedragen € 14,95 inclusief btw bij bestedingen onder € 500.-. Boven dit bedrag wordt uw bestelling zonder meerkosten afgeleverd op de genoemde afleverlocatie. Uitzonderingen op deze regel betreft producten vervaardigd uit steigerhout en Douglas evenals transporten naar de Waddeneilanden (prijs op aanvraag).
5.3 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

6. Bestellen en betalen
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit diverse betalingsmogelijkheden waaronder iDEAL, PayPal, Creditcard, Mistercash of vooraf overmaken per bank.
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 7 dagen over te maken op rekeningnummer Rabobank 1084.29.830 t.n.v. www.groteplantenbak.com te Heerde. Als na 7 dagen na bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.

7. Levering
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding. Wij geven een zo nauwkeurig mogelijk verwachting van de leverweek aan op basis van capaciteit en ervaring met
soortgelijke producten en doen ons uiterste best om te voldoen aan de verwachte leverweek. Echter kunnen er met dit soort maatwerk producten ook vertragingen in de productie ontstaan.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten.
7.4 Indien u een verkeerd afleveradres opgeeft, moeten wij hiervoor een toeslag rekenen.
7.5 Er kunnen onvoorziene omstandigheden optreden waardoor een levering mogelijk vertraagt. Gevolgkosten hiervan kunnen niet gedeclareerd worden.
7.6 Het adres moet bereikbaar zijn met een grote trailer van 13.6 meter. Bij een tevergeefs levering, herlevering of retour berekenen wij de werkelijke transportkosten.
7.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.
7.8 Bij levering van producten groter dan 2,3 meter dient u zelf te zorgen voor een losmogelijkheid. Dat wil zeggen een hijskraan, heftruck, of extra mensen. Onze vervoerder heeft geen beschikking over een kooiaap of kraan.
7.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum. De af te leveren producten zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de klant. Indien en voor zover groteplantenbak.com zorg draagt voor het transport van de producten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in dit artikel. De wijze van vervoer wordt door verkoper bepaald. De klant is verplicht de producten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. 4. Indien verkoper, al dan niet in opdracht van de klant, het transport van de goederen regelt, is verkoper vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.
7.10 Vanaf het moment dat de producten voor rekening en risico van de klant zijn, draagt de klant zorg voor afdoende verzekering van de producten tegen alle mogelijke risico’s, zoals - maar niet beperkt tot - verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
7.11 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de klant wordt uitgesteld, de klant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of de producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de producten desondanks op de klant over met ingang van het moment dat deze producten in de administratie en/of de opslagruimte van verkoper als ‘producten van de klant’ zijn geïdentificeerd. www.groteplantenbak.com is vanaf dat moment gerechtigd om de producten aan de klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de klant.
7.12 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.
7.13 De klant dient bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit,
juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de klant
daarop geen beroep meer doen indien hij groteplantenbak.com daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij
onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis
heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de klant, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan groteplantenbak.com m.b.t.
onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht.
7.14 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de klant. Geringe of
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, aanlevering, afmetingen, constructie, uitstraling, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame.
Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afwijkingen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
7.15 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van groteplantenbak.com. De kosten en risico’s
verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
7.16 Zijn geleverde producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal groteplantenbak.com het
gebrekkige product hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van groteplantenbak.com. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade inzake gebrekkige producten.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen danwel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper. De kosten voor retourname zijn voor rekening van koper. Na correcte ontvangst wordt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op de gebruikte bankrekening. Het overgrote assortiment van www.groteplantenbak.com wordt speciaal voor koper geproduceerd. Maatwerk producten in aluminium, polyester, cortenstaal en hardhout evenals alle terracotta producten kunnen nimmer worden omgeruilld/geretourneerd. Om zeker te weten of een produkt achteraf te ruilen is, dient klant hier vooraf naar te infomeren. Onder maatwerk worden producten verstaan die niet uit voorraad leverbaar zijn en bovendien speciaal voor een klant in een afwijkende uitvoering (zonder bodem, aangepaste hoogte, specifieke kleur, aangebrachte wielen, etc.) zijn gemaakt.
9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@groteplantenbak.com
9.3 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor koper besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd.

10 Garantie
10.1 Op de door www.groteplantenbak.com geleverde producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel 5 jaar.
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn
als de tussen de klant en www.groteplantenbak.com overeengekomen garantietermijn.
10.2 De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van www.groteplantenbak.com en/of de
fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde
garantievoorwaarden.
10.3 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens
de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot
vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
10.4 De klant verplicht zich kennis te hebben genomen van de artikelomschrijving en Algemene Voorwaarden voordat deze een bestelling plaatst.
10.5 De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage,
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van www.groteplantenbak.com, de klant of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

10. Uw persoonsgegevens / privacy
10.1 Verkoper draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Verkoper gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.
10.2 Voor statistische doeleinden houdt www.groteplantenbak.com de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


13. Communicatie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.


14. Contact
www.groteplantenbak.com maakt deel uit van De Olijfgaard B.V en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70734011

Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via email: info@groteplantenbak.com of schriftelijk via:

www.groteplantenbak.com
Afdeling klantenservice
Sprengenweg 8
8181NN Heerde

15. Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.groteplantenbak.com rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.groteplantenbak.com. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.groteplantenbak.com wordt geschonden dan zal hierop actie worden ondernomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 grote plantenbak | sitemap | rss